Zkušební řády ČMMJ    


  platné  od 1.6. 2006 
VŠEOBECNÁ ČÁST
 
1. Účel zkoušek
 
   Zákon o myslivosti a předpisy vydané na jeho realizování ukládají uživatelům myslivecké honitby používat při výkonu práva myslivosti lovecky upotřebitelné psy.
   Zkouškami lovecké upotřebitelnosti se prokazuje způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, nebo vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněnou spárkatou zvěř, nebo prokázat vlohy pro práci pod zemí. Kromě toho se na zkouškách zjišťují vrozené vlohy psů, které jsou důležitým činitelem při jejich čistokrevném chovu. Tyto vlohy se zkoušejí na zkouškách vloh (ZV), které jsou obsaženy v těchto zkušebních řádech. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit psi mladší 10 měsíců.
    Pro zjišťování upotřebitelnosti psů loveckých plemen slouží všechny zkoušky, na kterých jsou zkoušeny disciplíny potřebné pro loveckou upotřebitelnost.
    Nejvyšším druhem zkoušek psů jsou všestranné zkoušky, na kterých se prokazuje mnohostranná použitelnost psa pro loveckou praxi.
    Nejvyšší stupeň výcviku všech psů se zjišťuje na vrcholných zkouškách, soutěžích a memoriálech.
    Zkoušky jsou veřejné.
 
2. Pověření k organizování zkoušek
 
   Provádění zkoušek lovecké upotřebitelnosti zajišťuje Českomoravská myslivecká jednota (dále jen ČMMJ) na základě Pověření č.1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZ ČR) s účinnosti od 1.7.2002 pod č.j.6725/2002- 5050.
Ostatní zkoušky, které jsou obsaženy v tomto zkušebním řádu zajišťuje ČMMJ.
   V rámci ČMMJ mají právo organizovat zkoušky tyto složky :
a/ okresní myslivecké spolky (dále jen OMS) v obvodu jejich územní působnosti,
b/ sekretariát ČMMJ, pokud z rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ zabezpečuje vrcholnou
    celostátní kynologickou akci,
   Pokud je klub chovatelů loveckých psů kolektivním členem ČMMJ, pak zkoušky příslušného plemene psů pořádané pro členy tohoto klubu organizuje klub ve spolupráci 
s OMS, v jehož územním obvodu se tyto zkoušky mají konat.
 
3. Plánování zkoušek a soutěží
 
    OMS a chovatelské kluby jsou povinny nahlásit plán připravovaných zkoušek sekretariátu ČMMJ nejpozději do 31.10. předcházejícího roku. Pořádání zkoušek, které nebyly uvedeny ve zveřejněném plánu zkoušek, není přípustné. Změnit lze pouze termín  a místo zkoušek.
    Požadavky na konání Memoriálu Richarda Knolla a Memoriálu Karla Podhajského musí OMS předložit ČMMJ nejpozději do 31.8. předcházejícího roku.
    V plánu kynologických akcí musí být uveden druh, datum a okres konání zkoušek.
    ČMMJ zveřejňuje plán zkoušek do 31.3. ve Věstníku ČMMJ, časopisu Myslivost a předkládá je ve stejném termínu MZ ČR. Případnou změnu termínu je pořadatel povinen nahlásit nejdéle do 15 dní předem ČMMJ, které ji ihned nahlásí MZ ČR ve smyslu pověření.
 
4. Účast na zkouškách
 
    Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a po dosažení věku minimálně10 měsíců. Při norování,FT retrieverů a zkouškách barvářů 12 měsíců. Požadovaný věk musí psi  dosáhnout den před konáním zkoušek.
    Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let.
    Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise (přihláška ke zkouškám lov.psů) do termínu, který je uveden v propozicích. Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku. Výši poplatku stanoví pořadatel.OMS ČMMJ vyrozumí písemně všechny žadatele o tom, zda jimi přihlášený pes byl ke zkouškám zařazen či nikoliv s poučením, že mohou do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění podat námitky OMS ČMMJ, který ve věci rozhodne. V případě, že dojde ke změně termínu nebo místa konání zkoušek, vyrozumí všechny žadatele, jejichž psi byli ke zkouškám zařazeni, nejméně 15 dní předem. Ve stejné lhůtě vyrozumí o změně termínu též sekretariát ČMMJ, který vyrozumí MZ ČR.
    Majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a že ručí za škody způsobené jeho psem. Budou-li dodatečně zjištěny nesprávné údaje na přihlášce, získané ocenění na zkoušce ztrácí platnost a proti majiteli psa budou vyvozeny závěry.
    Pes se může zkoušek stejného typu zúčastnit vícekrát. Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami.
    Držitel loveckého lístku střílí zvěř před psem zpravidla sám. Vůdci psa, který lovecký lístek nemá nebo v jiných odůvodněných případech přidělí rozhodčí náhradního střelce. Zásadně je nepřípustné, aby střílel sám rozhodčí.
    Zkoušek se mohou zúčastnit psi v majetku cizích státních příslušníkůa musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.
 
5. Přehlídka psů
 
   Před zahájením zkoušek nebo soutěže nastoupí všichni přihlášení psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku. Při přehlídce musí vůdce psa předložit průkaz původu předváděného psa a platný veterinární atest.
 
    Po přehlídce a veterinární prohlídce vyloučí vrchní rozhodčí ze zkoušek :
a/ psy, jejichž původ a totžnost není možné dokázat průkazem původu,
b/ psy, kteří jsou v majetku vůdců, kterým byla rozhodnutím disciplinárních orgánů uloženo   
    disciplinární opatření na úseku výcviku,
c/ psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé,
d/ feny březí více jak 30 dnů, feny do 6 týdnů po porodu a háravé feny, které nemohou být 
    zásadně připuštěné na zkoušky ani ve zvláštní skupině, ani zkoušeny jako poslední.
 
    Vady a odchylky povahy fyziologické, psychické nebo odchylky instinktu nepříznivě ovlivňující upotřebitelnost psa, které se projevily během zkoušek, je rozhodčí povinen zapsat do soudcovské tabulky. K ostatním vadám zevnějšku, které nesnižují praktický výkon se při přehlídce ani během zkoušky nepřihlíží a psi s jinými vadami než jsou výše uvedené, nesmějí být ze zkoušek vyloučeni.
  
6. Pořadí zkoušených psů
 
   Pořadí, podle kterého budou psi zkoušeni, se určí veřejným losováním. Rozdělení psů do skupin určuje vylosované pořadové číslo. Vůdce, který vede více než jednoho psa bude losovat jako první. Vrchní rozhodčí jeho dalšího psa (psy) zařadí do téže skupiny podle vlastní úvahy. Pořadí psů na pobarvené stopě a vlečkách v lesese určuje losováním, vždy až po založení barvy či vlečky.
    Vrchní rozhodčí rozdělí rozhodčí do jednotlivých skupin podle zkoušených disciplín před losováním pořadí psů. Rozdělení veřejně vyhlásí.
    Vůdce může během zkoušek z vážných důvodů odstoupit. V tomto případě se účast na zkouškách nezapisuje do průkazu původu, ale zaznamenává se v soudcovské tabulce, přihlášce a přehledu výsledků. Totéž platí i pro psa, který neobstál.
 
7. Organizace zkoušek
 
    Pořadatel je povinen zabezpečit organizaci zkoušek tak, aby jejich průběh byl plynulý
a regulérní. Pořadatel je povinen oznámit konání zkoušek příslušné veterinární správě. Určí zodpovědného vedoucího zkoušek a dá mu k dispozici potřebný počet pomocníků. Vedoucí zkoušek musí zajistit všechny pokyny vrchního rozhodčího. Jakékoli zásahy do výkonu rozhodčích, které by mohly ovlivnit výsledek zkoušek, jsou nepřípustné.
    Pořadatel (pokud nedeleguje sám) je povinen poslat nejpozději 3 týdny před konáním zkoušek delegujícímu orgánu dostatečný počet propozic.
    Rozhodčí a čekatelé na zkoušky pořádané spolu s chovatelským klubem jsou delegováni sekretariátem ČMMJ na návrh tohoto klubu. Na zkoušky se zadáním titulu CACIT a res.CACIT se čekatelé nedelegují.
    Před zahájením zkoušek je pořadatel povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu trojmo vyplněné soudcovské tabulky, vyplněnou přihlášku na zkoušky a dvakrát tiskopis „Přehled výsledků zkoušek“.
    Zjistí-li sbor rozhodčích, že zkoušky nejsou dostatečně připravené, může vrchní rozhodčí jejich průběh zastavit. Výsledek takových zkoušek je neplatný a pořadatel je povinen nést všechny náklady, včetně nákladů za delegování rozhodčích, případně i nároky vůdců psů.
    Pořadatel zajistí dopravní prostředek pro vrchního rozhodčího a ředitele zkoušek k rychlejšímu přechodu od jedné skupiny ke druhé. Pořadatel ani vrchní rozhodčí nesmí překročit nejvyšší počet psů ve skupině.
 
8. Rozhodčí a čekatelé
 
   Na zkoušky mohou být delegováni pouze rozhodčí a čekatelé, kteří jsou uvedeni v platném seznamu vydaném ČMMJ pro příslušný rok a mají požadovanou aprobaci pro tyto zkoušky. Platný seznam rozhodčích a čekatelů musí být v průběhu zkoušek vrchnímu rozhodčímu k dispozici. Rozhodčí a čekatele pro zkoušky jmenuje a odvolává ČMMJ. V případě, že rozhodčí (čekatel) poruší ustanovení zkušebního řádu a případ je v řízení, pozastaví ČMMJ výkon jeho činnosti do vyřešení případu.
   Každý delegovaný rozhodčí a čekatel je povinen nejpozději do3 dnů po obdržení delegačního lístku písemně oznámit delegujícícmu orgánu, zda delegaci přijímá. V opačném případě musí delegujícímu orgánu oznámit důvody nepřijetí delegace.
   Nedostaví-li se rozhodčí nebo čekatel na zkoušky, je vrchní rozhodčí povinen to oznámit ČMMJ i delegujícímu orgánu v tiskopisu „Přehled výsledků zkoušek“, aby mohly být z této nedisciplinovanosti vyvozeny důsledky. 
   Delegující orgány za rozhodčího, který nepotvrdil včas přijetí delegace, deleguje náhradníka. Vrchní rozhodčí je před zahájením zkoušek povinen ověřit si pravdivost delegačních listů rozhodčích a čekatelů.
    Je nepřípustné, aby si rozhodčí nebo čekatelé předávali delegační listy mezi sebou. Kromě zmocnění daného vrchnímu rozhodčímu určuje náhradníky jen delegující orgán. Rozhodčí smí posuzovat v jednom dni pouze na jedněch zkouškách.
   Rozhodčí nebo čekatelé, kteří se hrubě chovají, neznají zkušební řády, při posuzování někoho úmyslně poškodí, prosazují určité plemeno nebo nemístnými poznámkami kritizují nebo podceňují určité plemeno, vystavují se postihu.
   Rozhodčí jsou při výkonu své funkce pod ochranou ČMMJ. Každá nevěcná kritika rozhodčího ze strany vůdce nebo diváků, která by mohla snížit autoritu rozhodčího nebo význam zkoušek a lovecké kynologie, musí být vrchním rozhodčím hlášena ČMMJ, aby z ní mohly být vyvozeny důsledky.
   Delegovaným rozhodčím přísluší za výkon funkce kromě cestovného odměna. Čekatelé se zkoušek účastní bez nároku na cestovné a odměnu.
   Pro každou skupinu psů deleguje příslušný orgán dva rozhodčí. Čekatelé jsou bráni mimo stanovený počet rozhodčích. Rozhodčí, kterému je čekatel přidělen, musí mu poskytnout možnost samostatně posuzovat výkony psů a navrhovat jejich ohodnocení. Musí čekatele
usměrňovat a poradit mu při výkladu zkušebního řádu. Čekatel nesmí sám posoudit a ohodnotit psa. Za ohodnocení výkonu psa zodpovídá výhradně rozhodčí.  
    Čekatel je povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu tiskopis „Potvrzení o hospitaci“, na kterém vrchní rozhodčí společně s rozhodčím, kterému byl čekatel přidělen, zapíší ohodnocení čekatele a podepíší se.
    Sekretariát ČMMJ rozhodčí a čekatele jmenuje, odvolává, případně pozastavuje jejich činnost.
 
9. Vrchní rozhodčí
 
   Delegují orgán musí na všechny druhy zkoušek delegovat vrchního rozhodčího. Ten zastupuje zároveň ČMMJ, kterému zodpovídá za regulérnost a úroveň zkoušek, řeší všechny spory mezi vůdci a rozhodčími. Jeho rozhodnutí je konečné. Vrchní rozhodčí nesmí být zároveň rozhodčím pro některou skupinu a nesmí být zároveň ve stejném dni vrchním rozhodčím nebo rozhodčím více jak pro jedny zkoušky.
    Před zahájením zkoušek svolává poradu rozhodčích a zástupců pořadatelské organizace, na které určí dvojice rozhodčích a na LZ a VZ také disciplíny, které budou tyto dvojice posuzovat.
    Nedostaví-li se na zkoušky rozhodčí, který delegaci přijal, určí vrchní rozhodčí z přítomných členů náhradníka, ale jen takového, který je v ČMMJ veden jako rozhodčí. Nedostaví-li se na zkoušky vrchní rozhodčí, ujme se této funkce po dohodě přítomných delegovaných rozhodčích nejkvalifikovanější z jejich středu, ani ten však nesmí posuzovat ve skupině.
    Vrchní rozhodčí zahajuje zkoušky krátkým projevem. Losuje psy do skupin a rozděluje rozhodčí pro jednotlivé skupiny a disciplíny a po dohodě s pořadateli určí průběh zkoušek.
 
Vrchní rozhodčí při ukončení zkoušek :
 
1/ vyhodnotí a vyhlásí výsledky zkoušek,
2/ odevzdá vůdcům :
    a/ diplom,
    b/ 1x soudcovská tabulka,
    c/ potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu,
    d/ průkaz původu psa se zapsaným výsledkem zkoušek,   
3/ nejpozději do 14 dnů zašle pořadateli zkoušek :
    a/ 2x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu zkoušek se seznamem rozhodčích a čekatelů, kteří na zkouškách posuzovali,
    b/ potvrzené hospitační listy čekatelů,
    c/ 2 kompletní sady soudcovských tabulek a 1 sadu přihlášek.
 
Pořadatel zašle do 14 dnů po obdržení dokumentace zkoušek od vrchního rozhodčího:
 
    a/ ČMMJ Praha – 1x přehled výsledků potvrzený pořadatelem,
                                 - hospitační listy,
    b/ výcvikářům klubů – 1x sada soudcovských tabulek.
 
 Pořadatel si ponechá :  - 1x sada soudcovských tabulek,
                                       - 1x sada přihlášek,
                                       - 1x přehled výsledků.
 
    Vrchní rozhodčí zodpovídá za správně vyplněné a rozhodčími podepsané soudcovské tabulky, za správnost předepsaných záznamů v průkazu původu, ve kterém příslušnou rubriku označí svým razítkem a podpisem.
    Podle možnosti sleduje výkon čekatelů na funkci rozhodčích, po dohodě s rozhodčím, ke kterému byl čekatel přidělen, zodpovědně zhodnotí výkon čekatele na „Potvrzení
o hospitaci“, které zašle pořadateli.
    Každé rozhodnutí ve sporu mezi dvojicí rozhodčích, nebo při podaném protestu musí vrchní rozhodčí zdůvodnit během zkoušek příslušným ustanovením zkušebního řádu, za jehož přísné dodržování zodpovídá. 
    Při výkonu své funkce musí vrchní rozhodčí zachovat za všech okolností klid a důstojné vystupování.
 
10. Způsob posuzování
 
    Psy, zařazené do jednotlivých skupin, posuzuje vždy dvojice rozhodčích.
    Hlavní zásadou při posuzování je správný výklad zkušebního řádu se zřetelem na použití psa v myslivecké praxi. Posouzení výkonu psa se musí shodovat se zněním zkušebního řádu.
    Po skončení každé disciplíny musí rozhodčí veřejně oznámit vůdce výsledek posuzování (kromě disciplín, které se zkoušejí během celých zkoušek). Takto vyhlášený výsledek se už nesmí měnit, jen když vůdce podá protest, který byl přijat. Dvojice rozhodčích se proto před vyhlášením výsledků musí ujednotit. Nemohou-li se dohodnout, rozhodne o ocenění s konečnou platností vrchní rozhodčí, který svoje rozhodnutí musí řádně zdůvodnit, vyhlásit a zapsat do soudcovské tabulky. Dvojice rozhodčích se musí v každém případě chovat taktně a rozvážně.
    Rozhodčí musí sledovat výkony psů z přiměřené vzdálenosti a nesmí připustit žádné rušivé vlivy blízko se pohybující koronou apod.
    Není-li pes v určeném čase z některé disciplíny vyzkoušen, rozhodčí je povinen veřejně to oznámit a před ukončením zkoušek umožnit tomuto psovi dokončení této disciplíny a známky veřejně vyhlásit. Před odchodem z honitby musí být všechny disciplíny absolvovány a psi z nich musí být ohodnoceni.
    Rozhodčí nesmí na zkouškách posuzovat vlastní psy nebo psy osob mu blízkých.
 
11. Povinné záznamy
 
   Dvojice rozhodčích je povinna vést přesný záznam o průběhu zkoušek a hodnocení jednotlivě u každého psa v soudcovské tabulce (trojmo). Záznamy v soudcovské tabulce musí být jasné, stručné, jednoznačné a čitelné.
   Kromě stručného popisu výkonu psa uvedou rozhodčí v tabulce také hodnocení vůdce, aby bylo zřejmé, jaký podíl měl vůdce na práci psa. Soudcovskou tabulku musí podepsat vrchní rozhodčí a dvojice rozhodčích, která psa na zkouškách posuzovala. Tabulka musí být zároveň potvrzena pořadatelem. Bez výše uvedených náležitostí je tabulka neplatná. Vůdce zároveň obdrží „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ což je osvědčení lovecké upotřebitelnosti psa prokázané při zkoušce. Potvrzení je opatřeno evidenčním číslem ČMMJ a OMS vede evidenci o vydaných potvrzení dle přidělených čísel. Potvrzení je dále opatřeno razítkem pořádajícího OMS a podpisy vrchního rozhodčího a pověřeného zástupce pořádajícího OMS. 
   Soudcovská tabulka a potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu jsou tiskopisy, které vydává ČMMJ.
    Vrchní rozhodčí je zodpovědný za to, aby v průkazu původu byly tyto záznamy : datum zkoušek, pořádající OMS (okres), druh zkoušek, výsledné ocenění a počet bodů, známka z nosu, hlasitost na stopě nebo na viděnou, ustalování zvěře u ohařů a jedna limitující známka, která snížila ocenění.
    Vrchní rozhodčí potvrdí záznam o výsledku zkoušek v průběhu razítkem svého jména a podpisem.
 
12. Trestání psa
 
   Vůdce vede psa na zkouškách na hladkém pracovním obojku a nesmí psa trestat ani během zkoušek, ani v čase kdy nepředvádí. Ostnatý obojek je zakázán. Zachází-li vůdce se psem během zkoušek hrubě, nebo jej trestá, může rozhodčí takového vůdce ze zkoušek vyloučit. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmějí volně pobíhat ani jinak rušit průběh zkoušek.
      
13. Neuznání zkoušek
 
   Zkoušky uspořádané bez souhlasu a vědomí ČMMJ, nebo při kterých došlo k hrubému porušení ustanovení zkušebního řádu, nebudou uznány a jejich výsledky budou prohlášeny za neplatné. Náhrada ztrát z takto neuznaných zkoušek bude vymáhána na pořadatelích, kteří to zavinili.
    Konají-li se zkoušky v nedostatečně zazvěřené honitbě a výkony psů se nedají ohodnotit, je vrchní rozhodčí povinen požádat pořádající organizaci o poskytnutí jiného vhodnějšího úseku, případně požádat pořadatele o zvěř, která se vypustí za účelem vyzkoušení psů.
    Je-li nedostatek zajíců, je možno je nahradit domácími králíky, kteří svou velikostí a zbarvením připomínají zajíce a to pouze pro disciplíny : přinášení vlečené srstnaté zvěře na dálku, přinášení srstnaté zvěře a dohledávka. Veškerá zvěř (i králík) musí být vyspělá a nezávadná.
 
14. Známkování a výsledná klasifikace
 
Známky za výkon z jednotlivých předmětů jsou :
4 – výborně, 3 – velmi dobře, 2 – dobře, 1 – dostatečně, 0 – nedostatečně.
    U známek, které je třeba uvádět jako průměrné, se postupuje takto : výsledná známka je stanovena aritmetickým průměrem, přičemž se výsledek zaokrouhluje do 0,50 dolů, od 0,51 nahoru (např. 3,50 = 3, 3,51 = 4).
    Důležitost a obtížnost každé disciplíny je vyjádřena koeficientem, kterým se udělená známka násobí. Výsledné číslo je počet bodů, který pes získal z dané disciplíny. Sečtením bodů ze všech disciplín dostaneme celkový počet bodů. V tabulkách pro jednotlivé druhy zkoušek je uveden nejnižší počet bodů, kterého je třeba k dosažení I., II. nebo III.ceny.
Kromě toho musí pes v každé ceně získat také limitní známky z jednotlivých disciplín, které jsou též uvedeny v tabulkách.
    Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost chovný jedinec před nechovným, mladší před starším, při stejném věku ten, jehož vlastní jméno začíná dřívějším písmenem v abecedě.             
Dokladem získaného ocenění pro vůdce psa jsou :
a)      soudcovská tabulka,
b)      potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu,
c)      diplom,
d)      zápis v průkazu původu.
 
15. Námitky
 
    Vůdce psa může mít námitky proti ohodnocení psa jen tehdy, může-li dokázat, že při zkouškách nebyl dodržen zkušební řád. Námitky musí podat ihned po oznámení výsledků ocenění z jednotlivých disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned je vyřešit. Vůdce musí při podání námitek složit 500,-Kč, na VZ a vrcholových či klubových akcích 2 000,-Kč, které mu budou vráceny v případě, že námitky byly oprávněné. Ve sporných případech rozhodne s konečnou platností vrchní rozhodčí, ještě před vyhlášením výsledků zkoušek. Dodatečné námitky ani později podaná písemná oznámení se neberou v úvahu..
 
16. Provinění vedoucích psů
 
   Vůdci psů, kteří se dopustí přestupku proti tomuto zkušebnímu řádu, nebo se snaží různým způsobem znevážit, nebo pozměnit výsledek zkoušek, budou proti nim vyvozeny důsledky.
    Během zkoušek nesmí vůdci psů používat alkoholické nápoje. Při neuposlechnutí tohoto zákazu má rozhodčí právo vyloučit je ze zkoušek. Sbor rozhodčích má právo vyloučit každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek
 
17. Kontrola zkoušek
 
   Kynologické a dozorčí orgány ČMMJ (kynologická komise ČMMJ, sekretariát ČMMJ, kynologická komise OMS, dozorčí rada ČMMJ a dozorčí rada OMS) jsou oprávněny provádět kontrolu zkoušek na základě pověření. Při kontrole nesmí zasahovat do průběhu zkoušek. O kontrolních poznatcích sepíše kontrolující orgán s pořadatelem zápis.
    OMS, který hrubým a závažným způsobem poruší ustanovení předpisů pro provádění zkoušek, sekretariát ČMMJ právo dalšího provádění zkoušek pozastaví nebo odebere.
    Pozastavení výkonu funkce rozhodčího nebo čekatele pro zkoušky se řeší podle § 17 odst.4 stanov ČMMJ.
 
 
18. Všeobecná ustanovení
 
    Pro získání osvědčení o lovecké upotřebitelnosti je nezbytné, aby pes zkoušky lovecké upotřebitelnosti složil jako celek.
    Vůdce psa musí být myslivecky sportovně ustrojen, musí mít s sebou lovecký lístek (pokud jej vlastní), průkaz původu psa, vodítko apod.
    Psi, kteří absolvují úspěšně všestranné zkoušky, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu „U“.
    Pořadatel a rozhodčí musí dbát, aby se zkoušky nekonaly na území, která byla krátce předtím postříkána chemikáliemi nebo hnojivem. Zjistí-li toto během zkoušek, musí psovi poskytnout náhradní terén.
    Další pokyny jsou uvedeny u jednotlivých zkoušek.
    Vydáním těchto zkušebních řádů zaniká platnost všech zkušebních řádů, které byly vydány před schválením tohoto řádu.
 
Počty psů a rozhodčích pro zkoušky loveckých psů
druh zkoušek
název zkoušek
zkratka
doporučené
počty psů
na zkouškách
max.počty
psů ve
skupině
vrchní
rozhod.
počet
rozhod.
poznámka
Zkoušky vloh
  ZV
        24
        8
    1
    2
pro skupinu
Podzimní zkoušky
  PZ
        24
        6
    1
    2
pro skupinu
Lesní zkoušky
  LZ
        12
        6
    1
    2
pro skupinu
Barvářské zkoušky
  BZ
        16
        8
    1
    2
pro skupinu
Speciální zkoušky
z vodní práce
  VP
        12
        6
    1
    2
pro skupinu
Všestranné zkoušky
ohaři
jez.,ter.,retr.,slíd.
 
  VZ
  VZ
 
        16
        16
 
        -
        -
 
    1
    1
 
   10
     8
 
celkem
celkem
Zkoušky honičů
  ZH
        12
        6
    1
     2
pro skupinu
Barvářské zkoušky
honičů
  BH
        12
        6
    1
     2
pro skupinu
Předběžné zkoušky
barvářů
  Pb
        12
        6
    1
     2
pro skupinu

 Poznámka : Na VZ ohařů musí být minimální počet psů 6 a zkoušky musí být dvoudenní.

                    Kombinovat skupiny ohařů a malých plemen lze u zkoušek : ZV, PZ, LZ, BZ a VP.

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Section Deutcher Wachtelhund
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák