Obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, 

ve znění vyhlášky č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy ze dne 21.10.2004 s datem účinnosti 1.1.2005


Právní předpis hl. m. Prahy
č.18/2004
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů
 
Datum vydání:  21.10.2004
Datum účinnosti: 1.1.2005
 
            Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21. října 2004 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 13b odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77 /2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku : 
Čl. I.
§ 1
Obsah vyhlášky
 
Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy  zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) a stanoví konkrétní sazby poplatku,  ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození od poplatku a příslušnost k řízení o poplatku a trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.
 
§ 2
Sazby poplatku
 
 (1) Pokud není v odstavci 2 až 4 uvedeno jinak, sazby poplatku činí ročně
 
a)     Kč  1.500,-  za jednoho psa,
b)      2.250,-  za druhého a  každého dalšího psa téhož  držitele1).
 
(2) Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě 2) činí ročně v městských částech
 
a)   Praha 1 až  Praha15 a  Praha 17
    1.      600,-  za jednoho psa,
    2.      900,-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
 
b)   ostatních
         1.      300,-  za jednoho psa,
2.        600,-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 
(3) Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 
(4)  Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,- Kč za jednoho psa a 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
 
§ 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku se platí jedna dvanáctina sazby stanovené podle § 2.
 
(2) Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.
 
§ 4
Ohlašovací povinnost
 
(1)  Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku  do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.
 
(2)  Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle této vyhlášky poplatku nepodléhá.
 
(3)  Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.3)
 
§ 5
Splatnost poplatku
 
 (1)   Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to :
 
a)   nečiní-li více než  600,- Kč  ročně, nejpozději do 31.března každého roku,
b)  činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.
 
(2)  Vznikne-li poplatková povinnost přede dnem splatnosti podle odstavce 1 je poplatek stanovený podle § 3 odst.1 splatný tak, jak je uvedeno v odstavci 1, v ostatních případech, tj. v případě vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených splátek, vždy najednou do 15 dnů od jejího vzniku.
 
§ 6
Osvobození a úlevy
 
(1) Od poplatku jsou vedle držitelů psů osvobozených podle zákona osvobozeni i držitelé psů
 
a) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,
b) jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další   osoby, jsou-   li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva4) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost,
c) služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených  záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,
d) převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu dvou let od převzetí.
 
 (2)   Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s touto vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.
 
(3)   Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 písm. d) se postupuje stejně jako při vzniku poplatkové povinnosti podle § 3 odstavce 1.
 
§ 7
Řízení o poplatku
(1)  Řízení o poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka. 5)
    
 (2)   Městská část odvede příjmy z poplatku ve výši stanovené zvláštním právním předpisem6) na účet hlavního města  Prahy  do konce měsíce následujícího po uplynutí měsíce, ve kterém se poplatek stal splatným.
 
§ 7a
Trvalé označování psů
 
(1) Každý chovatel7) psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií8), nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba.
(2) Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která provedla tetování psa, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedeno číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.
(3) Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů. Chovatel, který dal psa označit mikročipem, má nárok na úlevu od poplatku při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 2.
 
____________________________________________
7) § 3 písm.k) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb.
8)  ISO 11784, ISO 11785
 
§ 7b
Evidence chovatelů psů
 
(1) Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů (dále jen „evidence“), kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.
(2) Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele, jejíž tiskopis je v příloze této vyhlášky. Chovatel při přihlašování doloží evidenční číslo mikročipu nebo číslo tetování a uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum narození a případná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní údaje (jméno, příjmení a místo pobytu) a způsob, kterým si v případě ztráty psa přeje být kontaktován při jeho nálezu. O přihlášení do evidence obdrží potvrzení.
(3) Chovatel, který po účinnosti této vyhlášky nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. Pokud bylo označení psa provedeno již před účinností vyhlášky, má se za to, že podmínky trvalého označení psa podle § 7a odst.1 splňuje i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu.           
(4) Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí. 
(5) Údaje z evidence se poskytují pouze útulkům pro opuštěná zvířata v rozsahu potřebném k identifikaci nalezeného psa, který byl předán útulku do jeho péče, a k vyrozumění jeho chovatele, a dále orgánům, které jsou tyto údaje oprávněny zjišťovat v souvislosti s plněním svých úkolů podle zákona.“.
 
Čl. II
Přechodné ustanovení
 
1. Chovatel, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit nebo ho před účinností této vyhlášky nabyl trvale označeného, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky trvalého označení psa podle § 7a odst.1 splňuje i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu. 
                2. Chovatel psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen mikročipem nebo tetováním, je povinen nechat psa trvale označit podle § 7a odst. 1 nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.
 
Čl. III
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
 
MUDr. Pavel B é m , v. r.
primátor hlavního města Prahy
 
Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.
náměstek primátora hlavního města Prahy
 
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy

Registrační karta chovatele psa

 

CHOVATEL

OZNAČENÝ PES

Jméno:

 

Plemeno:

Příjmení:

 

Jméno psa:

Bydliště:

Místo:

Samec    *)

Samice   *)

Ulice,

číslo domu:

Datum narození psa:

Telefon:

 

Zbarvení:

E-mail:

 

Zvl. znamení:

Datum:

 

Číslo čipu/ tetování:*)

 

Podpis:

 

Typ čipu:

Způsob kontaktu v případě ztráty psa:

 

Datum čipování/ tetování:*)

 

Poznámka:

 

 

Místo pro vylepení samolepky s čárovým kódem čísla čipu

 

 

 

 

 

 

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Section Deutcher Wachtelhund
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák