Zkušební řády ČMMJ    


Všeobecná část - platné od 1.6.2006
Zkušební řády pro zkoušky retrieverů - platný zkušební řád od 1.6. 2006
Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů - doplnění a úpravy od 1.6. 2006

 

Všeobecná ustanovení

Tyto Zkušební řády je možno zakoupit za 50,- Kč na ČMMJ, Jungmannova 25, Praha 1

Zkušební řád pro zkoušky ohařů

Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů

Zkušební řád pro zkoušky teriérů, jezevčíků a retrieverů

Zkušební řád pro bezkontaktní norování - zkouška nováčků

Zkušební řád pro zkoušky honičů

Zkušební řád pro zkoušky barvářů


Zkušební řád - pro zkoušky barvářů


ÚVOD

Barváři jsou plemena se speciálním zaměřením na dohledávku spárkaté zvěře.
Mohou absolvovat tyto druhy zkoušek:


Předběžné zkoušky barvářů

Předběžné zkoušky barvářů (Pb) jsou zkouškami, při kterých se ověřují vlohy barvářů a schopnost dohledávat postřelenou a uhynulou zvěř. Předběžných zkoušek se mohou zúčastnit psi i feny všech plemen barvářů, slovenských kopovů a ostatních plemen loveckých psů, kteří dosáhnou v den zkoušek věku 12 měsíců. Absolvování Pb kvalifikuje psa jako lovecky upotřebitelného na dohledávání jelení, dančí a mufloní zvěře.

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Vodění

 

  

 

 

  

  a/ na řemeni

4

3

2

3

   

  b/ volně

3

2

1

4

   

2. Odložení

 

 

 

 

 

  a/ na řemeni

4

3

3

2

  

  b/ volně

3

2

2

4

   

3. Práce na umělé stopě

4

3

2

20

   

4. Práce psa jako

 

 

 

 

 

  a/ hlásič

2

1

0

6

  

  b/ oznamovač

2

1

0

10

  

5. Chování u střelené zvěře

4

3

2

6

  

6. Chuť do práce

4

3

2

10

  

Nejnižší počet bodů pro cenu

180

130

82

 

  


Individuální zkoušky barvářů

jsou nejvyšším typem zkoušek pro plemena barvářů. Podmínkou pro možnost absolvování IHb je absolvování Pb alespoň ve II. ceně. Absolvováním IHb získává barvář kvalifikaci na dohledávání všech druhů spárkaté zvěře. IHb je možno provádět na postřelené jelení, dančí, mufloní a černé zvěři.

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Dohledávka na řemeni

4

3

2

30

  

2. Štvaní

3

2

0

10

 

3. Hlasité stavění

3

2

0

10

 

4. Práce psa jako

 

 

 

 

 

  a/ hlásič

2

1

0

6

 

  b/ oznamovač

2

1

0

10

 

5. Chování u střelené zvěře

4

3

2

6

 

6. Chuť do práce

4

3

2

10

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

238

172 92    

Předměty zkoušek


Vodění psa

Rozhodčí je povinen před započetím zkoušky zjistit, zda vůdce povede psa na řemeni nebo volně při noze.
a/ Vodění psa na řemeni - pes  se musí na příkaz nechat upoutat na řemen a má jít po levé straně vůdce bez toho, aby tahal za řemen nebo v chůzi zaostával za vůdcem. Zkouší se podle možností v tyčovině. V hustějších porostech a na úzkých místech může pes sledovat vůdce v jeho stopách.
b/ Vodění psa volně při noze - pes musí jít volně bez řemenu s obojkem na krku po levé straně vůdce. Pes nesmí předbíhat ani pobíhat okolo vůdce. Jestliže se vůdce zastaví, pes musí též zastavit. Známkou 4 je možné hodnotit psa, který je po celý průběh zkoušky ovladatelný, správně se orientuje při chůzi vedle vůdce nebo za ním. Zdržení vůdce psem proto, že si ověřuje stopu se nepovažuje za chybu.

Odložení psa

Rozhodčí před započetím zkoušky zjistí, zda vůdce chce psa odložit upoutaného na řemeni nebo volně. Zároveň ho upozorní na rozdílnost koeficientů při hodnocení. Zkouška trvá nejméně 20 minut.
a/ Odložení psa na řemeni - vůdce odloží psa upoutaného na řemeni, který hodně upevní. Pes si smí sednout, nesmí však být nepokojný nebo hlasitý. Nesmí se pokoušet o uvolnění. Po odložení se vůdce vzdálí na místo určené rozhodčím a ukryje se tak, aby jej pes neviděl nebo nenavětřil. Po uplynutí 15 minut vůdce na pokyn rozhodčího jedenkrát vystřelí. Po výstřelu se pes musí chovat klidně, nesmí tahat za řemen nebo být hlasitý. Musí pokojně zůstat na místě, dokud pro něho vůdce na pokyn rozhodčího nepřijde.
b/ Odložení psa volně - zkouší se stejně jako odložení psa na řemeni. Pes pouze není upoután. Může být odložen s řemenem volně položeným vedle psa. Řemen je upnutý k obojku.
Známkou 4 je možno hodnotit psa jen tehdy, pokud po dobu zkoušky neprojeví hlasitost a jeho pohyb na místě je vyvolán pouze hledáním si vhodnějšího místa k ležení nebo zvýšením pozornosti zvednutím hlavy, posazením apod.  po výstřelu.
Známkou 3 je možno ještě hodnotit psa, který je zpočátku hlasitý, ale utiší se a je vcelku klidný.

Práce na umělé stopě

Zkouší se na uměle založené  nepobarvené stopě jelení, dančí nebo mufloní zvěře nejméně  500 m dlouhé s dvěma lomy, alespoň 50 m dlouhými. Umělá stopa musí být alespoň 5 hodin stará. Zakládá se pomocí speciálních dřeváků nebo kolečka. Na konci každé stopové dráhy musí ležet kus spárkaté zvěře, ze kterého pocházejí spárky. Zvěř musí být vyvrhnutá a dobře zašitá (zašitý musí být i výstřel větší rány). Na konci stopových drah se vyznačí spojovací přímka, po které se pohybují pomocníci při přenášení zvěře. Pořadatel musí zajistit dostatečný počet pomocníků, kteří dobře znají terén a jsou seznámeni s koncem stop. Konec stopy musí být v řidším porostu, aby rozhodčí, ukrytí v dostatečné vzdálenosti od konce stopy, měli možnost sledovat chování psa u zastřelené zvěře.
Po založení stopy označí pomocník na papír čas založení stopy a připevní jej na strom na začátku stopové dráhy. Jednotlivé stopy musí být očíslované a vzdálené od sebe nejméně 150 m.
Dráha stopy se vyznačuje na stromech papírky, barvou, nebo vyvazovací páskou, značky musí být snímatelné. Asi po 400 m se vhodným mysliveckým způsobem ( zálomek) označí lože, odkud se vypustí pes. Zbytek stopy vypracuje sám na volno. Na úseku od lože k položené zvěři se značky na stromech nesnímají, slouží pro kontrolu, zda jde pes po správné stopě.
Pes po přiložení na stopu musí tuto ukázat  a na pokyn vůdce ji sledovat s nízkým nosem na dlouhém barvářském řemeni. po celou dobu musí být zřejmé, že pes je zalehlý v řemeni a sleduje stopu s jistotou. Při práci nemá pes zvedat hlavu, větřit okolí a sledovat jiné stopy. Může je však ukázat. Pokud pes sejde ze stopy a sám se opraví, nepovažuje se to za chybu. V místě označené jako lože vůdce psa vypustí a zbytek dráhy musí pes vypracovat samostatně. Vůdce a rozhodčí zůstanou u označeného lože. Vypuštění psa na práci bez řemenu oznámí rozhodčí zatroubením nebo jiným dohodnutým způsobem.
Na stopu je možno nasadit psa nejvíce třikrát (včetně práce bez řemenu).
Známkou 4 je možno hodnotit psa, který vypracuje stopovou dráhu v celé délce správně, bez scházení ze stopy, s chutí a jistotou.
Každé další nasazení psa na stopu, ohlížení vůdce za značkami nebo nesprávné vedení psa na krátkém řemeni snižuje známku o jeden stupeň. Pokud pes nedojde po vypuštění do 10 minut ke zvěři, hodnotí se jeho výkon z "práce na umělé stopě" známkou 0.

Hlášení - oznamování zastřelené zvěře na (Pb)

Tato disciplína se zkouší jako součást práce na umělé stopě a hodnotí se jen výkon po nalezení položené zastřelené zvěře. Vůdce musí při zahájení zkoušek, po vylosování pořadí psů, oznámit rozhodčím, zda pes bude pracovat jako:
 
a/ Hlasič - po vypracování umělé stopy na řemeni vypustí vůdce psa na volné dohledání zvěře. Vůdce i rozhodčí zůstanou na místě označeného lože, dokud pes zvěř nenajde a nezačne hlásit. Pes musí začít hlásit do 10 minut po vypuštění. Musí hlásit až do příchodu vůdce.
Známkou 4 je možno hodnotit   práci psa, který po dobu 15 minut zastřelenou zvěř bez větších přestávek vytrvale hlásí.
Za chybu se považuje nevýrazné hlášení, hlášení s dlouhými přestávkami, nehlášení, opuštění zvěře. Aby pes mohl být hodnocen, musí hlásit alespoň 5 minut. Za takový výkon může získat nejvýše známku 2.
 
b/ Oznamovač - před započetím práce na umělé stopě musí vůdce oznámit rozhodčímu, jakým způsobem mu barvář oznámí dohledanou zvěř. U označeného lože vůdce psa vypustí, pes má dohledanou zvěř ověřit, vrátit se k vůdci, který  spolu s rozhodčím čeká na místě vypuštění. Rozhodčí na konci stopové dráhy dává pozor, zda si pes zvěř ověřil a po jeho odchodu čeká, až pes přivede vůdce ke zvěři. Pes se musí vrátit k vůdci do 10 minut po vypuštění. Po návratu k vůdci má ohlášeným způsobem (uchopení za řemen apod. ) oznámit vůdci, že zvěř našel a snaží se jej dovést ke zvěři.
Známkou 4 je možno hodnotit výkon psa, který do limitu 10 minut od vypuštění  ohlášeným způsobem oznámí dohledanou zvěř a přivede k ní vůdce.
Za chybu se považuje nevýrazné oznamování, nejisté vedení ke zvěři apod. Pokud se pes do 10 minut od vypuštění nevrátí k vůdci nebo nalezenou zvěř neoznámí uvedeným způsobem, jeho práce se hodnotí známkou 0.

Chování u zastřelené zvěře

Zkouší se při dohledávání na umělé stopě. Pes nesmí načínat zastřelenou zvěř. Olizování střelné rány je dovoleno. Mladí a temperamentní psi se často snaží chytit zvěř  zuby, případně škubat srst. Je třeba rozlišovat, zda tak činí z radosti a vášně anebo ji chce načínat.
Známkou 4 je možno hodnotit psa, který neprojeví náchylnost k načínání. Pokud se pes zvěře bojí, zdaleka ji obchází nebo se úprkem vrací k vůdci, je možno tuto práci hodnotit nejvýše známkou 2, podle dalšího chování případně nižší.

Chuť do práce

Tato vrozená vlastnost se posuzuje po celou dobu zkoušek a hodnotí se na závěr. Aby pes na zkouškách obstál, musí být hodnocen alespoň známkou 2. Je třeba sledovat způsob přijímání povelů a zájem je plnit, ochota a radost z práce.  Zájem a vytrvalost při práci na stopě, případně při štvaní a stavění (na IHb).
Známku 4 může dostat jen pes, který soustavně projevuje snahu a ochotu plnit povely.

Dohledávka na řemeni

Tato disciplína se zkouší na IHb stopě postřelené jelení, dančí, mufloní a černé zvěře. Stopa musí být alespoň 4 hod. stará a 500 m dlouhá, Vůdce ve vhodné vzdálenosti od nástřelu odloží psa. Po odložení ohledá nástřel, podle znaků na nástřelu vyhodnotí místo a závažnost poranění zvěře.
Po tomto vyhodnocení přivede vůdce psa k nástřelu, který má nástřel ukázat, případně ukázat barvu, střiž, kostí. Pes po krátké době seznámení s nástřelem, má napadnout stopu ve směru úniku zvěře a sledovat ji. Na stopě musí pracovat klidně, ale s chutí s nízkým nosem na dlouhém řemeni.
Pes musí občas sám nebo na povel ukázat znaky na trávě, v křovinách apod. Pes musí vypracovat stopu se všemi vratistopami a lomy. Nesmí sledovat jiné stopy, které stopu postřelené zvěře křižují. Tyto stopy může ukázat. Není chybou, když křižující stopu krátce sleduje a sám se opraví. Pes si nemá všímat zdravé zvěře, na kterou při práci narazí. Nemá se ji snažit sledovat.
Pokud se v průběhu dohledávky ukáže, že pro terénní překážky není možno stopu sledovat, provede se předsled a postřelená zvěř se dále stopuje. Pes potom musí stopu znovu napadnout a pokračovat v práci.

Štvaní

Dojde-li vůdce při sledování stopy k loži postřelené zvěře, které zvěř před časem opustila (studené lože), pracuje na stopě dále na řemeni a k teplému loži nebo tak dlouho, dokud se zvěř před psem nezvedne. Tuto skutečnost musí ohlásit rozhodčímu a čekat na jeho další pokyny. Pokud rozhodčí vydá pokyn k vypuštění psa, má pes zvěř sledovat tak dlouho, pokud ji nezastaví. Pes nesmí štvát zdravou zvěř. Je-li omylem vypuštěn za zdravou zvěří, musí ji sám opustit a zpravidla do 15 minut se vrátit.  Další pronásledování zdravé se ohodnotí známkou o 2 až 2 stupně nižší.
Rozhodčí musí dávat pozor, zda pes hlásí na stopě, nebo pouze tehdy, když zvěř vidí. Dále, zda zvěř pronásleduje náruživě, nebo hlásí jen občas a slabě. Případně, zda se nevrací k vůdci a ten jej musí k dalšímu štvaní povzbuzovat. Známku může dostat pes, který nepřetržitě hlásí i teplou stopu, tedy nejen na viděnou.

Hlasité stavění

Pokud pes poraněnou zvěř staví, musí ji hlasitě ohlašovat, pokud možno směrem proti hlavě. Pes nemá zvěř strhnout. Není chybou, pokud pes donutí zvěř, která se nechce zastavit, chytáním za patu.
Rozhodčí pozoruje psa při hlášení velmi pozorně, musí se zaměřit hlavně na hodnocení vytrvalosti v hlasitém stavění. Po dostižení stavěného kusu vůdcem a rozhodčím, vydá rozhodčí příkaz k co nejrychlejšímu ukončení dohledávky.
Známku 4 je možno udělit. pokud pes měl příležitost hlasitě stavět zvěř, kterou bez přerušování stavěl a neopustil až do příchodu vůdce s rozhodčím, Barvář nesmí opustit stavěnou zvěř, ve stavění musí vytrvat pokud mu síly stačí.

Hlášení a oznamování zastřelené zvěře (na IHb)

Posuzuje se jako práce oznamovače nebo hlasiče na Pb. Tyto předměty jsou však nepovinné a známka 0 neovlivňuje celkové hodnocení práce psa a konečný výsledek.
V případě, že má na IHb možnost zvěř hlasitě štvát a stavět, oznamování a hlášení zastřelené zvěře se nehodnotí.

Zkouška hlasitosti

Zkouší se pouze u psů, kteří na IHb úspěšně absolvovali, ale z důvodu dohledání zhaslé zvěře neměli možnost předvést štvaní a hlasité stavění.
Zkoušku hlasitosti je možno předvést, ve volné honitbě vyhledáním zdravé zvěře. Při jejím hlasitém štvaní pes prokáže hlasitost. Dále je možno využít obůrek a podobných zařízení, kde pes může hlasitost prokázat.
Při zkoušce na zvěři v zajetí je nutno zajistit, aby nedošlo ke zranění psa nebo zvěře. Zkouška hlasitosti se neznámkuje, pouze se provede zápis do průkazu původu - pes prokázal hlasitost.

Celkové hodnocení na IHb

Aby barvář obstál na IHb, nesmí být hodnocen ze žádného předmětu známkou 0 (kromě hlášení a oznamování) a musí dosáhnout z jednotlivých předmětů alespoň počet bodů uvedených v tabulce.
Celkový prospěch
      - I. cenu získá barvář, který neměl možnost zvěř štvát a hlasitě stavět za předpokladu, že z výkonu na dohledávce získal známku 4 a pracoval na stopě alespoň 12 hodin staré  a nejméně 3 km dlouhé a zastřelenou zvěř dohledal.
     - II. cenu získá barvář, který neměl možnost hlasitě štvát a stavět za předpokladu, že získal z výkonu při dohledávce na řemeni známku 4 a pracoval na stopě alespoň 12 hodin staré  1 km dlouhé a zvěř dohledal.
Rozhodčí je povinen uvést v tabulce kromě ocenění i všechny potřebné údaje o práci barváře podle předtisku na druhé straně tabulky a v rubrice "Poznámka" uvede chování u zastřelené zvěře a další údaje pro posouzení kvalit psa, hlavně pokud jde o vyjímečné případy.

Poznámka: Při IHb se zkoušek musí zúčastnit kromě rozhodčího pracovník OMS, nebo majitel (uživatel) loveckého revíru ve kterém zkoušky probíhají, případně jím pověřený zástupce.

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Section Deutcher Wachtelhund
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák